FAG1014: TUGASAN BERKUMPULAN SOSIOLOGI SEM 2 (SESI 2023/2024): UOM, Malaysia

School

University of Malaya (UOM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

01/05/2024

Penyataan

Kepesatan dan kejayaan pembangunan yang dialami Malaysia adalah hasil proses pembangunannya yang panjang sejak negara mencapai kemerdekaan pada 1957. Walau bagaimanapun, kepesatan dan kejayaan pembangunan ini telah menyebabkan anggota masyarakatnya berhadapan dengan pelbagai isu sosial sehingga memberi masalah dan kesan dalam pelbagai aspek kehidupan.

Get 30% Discount on This Assignment Answer Today!

Tugasan

Berdasarkan penyataan di atas anda dikehendaki membincangkan secara kritis SATU daripada isu sosial yang dialami oleh masyarakat, etnik, komuniti atau kumpulan (pilih salah satu) yang terdapat di Malaysia, seperti yang disenaraikan berikut:

 1. Agama
 2. Masyarakat Pribumi / etnik minoriti
 3. Budaya Asing
 4. Keluarga
 5. Kesihatan
 6. Bencana alam
 7. Pengangguran dan pekerja asing
 8. Kemiskinan
 9. Jenayah dan keselamatan awam
 10. Penuaan Penduduk
 11. Pendidikan
 12. Teknologi

Tugasan ini dilakukan secara berkumpulan (5 orang pelajar dari kumpulan tutorial yang sama). Setiap kumpulan juga dikehendaki menulis tentang punca-punca masalah tersebut berlaku dan kesannya kepada masyarakat. Setiap kumpulan juga dikehendaki menentukan tajuk yang sesuai untuk esei tersebut. Contoh dan huraian yang dikemukakan dalam esei haruslah berdasarkan apa yang terdapat dan dialami di Malaysia .

Format dan Kepanjangan Esei

Esei anda hendaklah 12 hingga 15 muka surat maksimum dan dalam Bahasa Melayu, kertas saiz A4. Kepanjangan esei ini tidak termasuk senarai rujukan dan lampiran (sekiranya ada). Penulisan esei anda hendaklah berpandukan APA STYLE.

Get Solved Your Assignment( variable) and Earn A+ Grade!

Get Help By Expert

Take the solution of FAG1014 sociology Assignment task from our cheap assignment helper at a reasonable price. our assignment writers are experts in these services homework assistant service, dissertation writing service, term paper assistance service, and many more. our assignment writers are trustworthy in Malaysia.

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing