Penglihatan dalam aktiviti fizikal memberi banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan, kesihatan sosial, kesihatan: Health, Safety and, Early Childhood Nutrition Report, MUM, Malaysia

School

Monash University Malaysia (MUM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

Health Safety and Early Childhood Nutrition

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

14/07/2023

Penglihatan dalam aktiviti fizikal memberi banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan, kesihatan sosial, kesihatan emosi serta boleh mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Penyertaan dalam aktiviti fizikal yang kerap dapat menyumbang ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik dan kesejahteraan keseluruhannya.

Namun, masih terdapat segolongan masyarakat yang masih tidak memahami tentang kepentingan perlakuan aktiviti fizikal. Mereka menganggap senaman hanya menghabiskan masa dan mengemukakan berbagai isu seperti “tidak ada masa untuk bersenam”; “senaman membosankan”; “terlalu letih untuk bersenam selepas bekerja”; “tidak mampu membeli peralatan yang mahal”.

Berdasarkan kenyataan itu, anda telah ditugaskan oleh Pengetua sekolah untuk menyediakan maklumat tentang Penilaian Keberkesanan Positif Perlakuan Aktiviti Fizikal (khususnya Komponen Kesihatan berkaitan Kecergasan) terhadap awal kanak-kanak/ awal remaja. Anda boleh dapatkan maklumat tersebut dari berbagai sumber contohnya artikel mengenai kajian yang telah jalankan oleh berbagai pihak mengenai kecergasan fizikal di Malaysia. Laporan Penilaian yang anda dapati perlu dipaparkan seperti yang berikut:

  1. Nyatakan pendapat anda tentang kenyataan segolongan masyarakat kini yang hidup pada zaman berteknologi tinggi;
  2. Nyatakan maklumat artikel dan dapatan kajian yang dijalankan oleh penulis;
  3. Laporkan rumusan kajian agar membantu memberi keyakinan yang padu terhadap masyarakat tentang kepentingan aktiviti fizikal di sekolah;
  4. Berikan beberapa cadangan untuk meningkatkan prestasi aktiviti fizikal kanak-kanak.

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

Get Help By Expert

Require professional support in crafting your health, safety, and early childhood nutrition report? Seek no further than Malaysia Assignment Help, your go-to platform for online assignment writing. At Monash University Malaysia (MUM), our experienced team of writers is well-versed in this subject area and can produce a bespoke report that meets your specific needs. Don't settle for average results—avail our reliable and effective report writing help to excel in your academics.

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing