MPU3323: Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan sumbangan dan hasil pencapaian tamadun: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1 Assignment, OUM, Malaysia

School

Open University Malaysia (OUM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

MPU3323: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

02/08/2022

TUJUAN

Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan sumbangan dan hasil pencapaian tamadun Melayu terhadap nilai dan pandangan semesta masyarakatnya.

KEPERLUAN

Tugasan 1

Tonton dua video di bawah.

Jawab soalan berikut setelah menonton video di atas;

 1. Kenal pasti dan nilaikan sumbangan tamadun Melayu daripada dua video yang ditonton serta nyatakan minit daripada scene dari video tersebut.
 2. Antara dua video tersebut, video manakah yang menjadi pilihan anda? Kongsikan pengalaman pemilihan video tersebut serta jelaskan pengajaran berasaskan nilai-nilai negatif dan positif yang terdapat daripadanya kepada masyarakat hari ini.
 3. Berdasarkan soalan a dan b di atas, anda diminta memindahkan (transform) isi-isi penting jawapan anda menggunakan SmartArt yang terdapat di dalam Microsoft Word anda.

Cara mencari SmartArt seperti berikut:

 1. Buka Microsoft word anda.
 2. Klik pada tab Insert.
 3. Anda akan lihat simbol Smart Art ( ) pada group Illustrations. Klik simbol tersebut.

SmartArt  Anda perlu mengandungi:

 1. Pemilihan grafik yang sesuai.
 2. Tajuk dan isi penting.
 3. Aliran (flow) antara isi.
 4. Warna, saiz perkataan dan simbol yang bersesuaian.
 5. Tidak melebihi 2 muka surat.

Tugasan smart art tidak dikira dalam jumlah patah perkataan

Tugasan 2

Berdasarkan soalan tugasan 1, soalan tugasan 3, dan tugasan aktiviti online, anda dikehendaki melaporkan pengalaman penemuan anda dalam bentuk refleksi berdasarkan format berikut:

 • Apakah yang telah saya pelajari (daripada kursus / tugasan ini) ?
 • Apakah perkara (tugasan) yang berjalan lancar?
 • Apakah yang boleh saya lakukan dengan lebih baik (daripada kursus / tugasan ini)?
 • Implikasi jangka masa panjang (sebagai pelajar dan pekerja)?

Laporan refleksi anda hendaklah tidak melebihi 3 muka surat. Lihat rubrik yang diberikan untuk lebih lanjut.

TUGASAN 3: ONLINE CLASS PARTICIPATION

Bincangkan topik berkenaan di dalam forum dan hantar bukti penglibatan forum dalam perbincangan dalam talian.

Rujuk soalan-soalan yang dimuat naik dalam e-Lesson Week 3 dan e-Lesson Week 4 di MyInspire.

** Tugasan 3, tidak termasuk dalam jumlah patah perkataan tugasan.

TUGASAN 4: 

Peringatan Penting:

Terdapat AKTIVITI DALAM TALIAN yang perlu dilaksanakan oleh pelajar yang mengikuti kursus MPU3122 bagi semester Mei 2022 yang mengandungi 10 markah. Aktiviti dalam talian ini boleh didapati pada e-Pelajaran Minggu 1 hingga e-Pelajaran Minggu 10 dalam myINSPIRE.

Sila rujuk pengumuman dalam myINSPIRE dari semasa ke semasa untuk tarikh dan masa berkaitan aktiviti tersebut.

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

Get Help By Expert

If you want to boost your academic rank then hire the university assignment help service at Malaysia Assignment Help. We have an professional experts team of  writers who provide top quality mpu3323 assignment, nursing assignment help, management assignment help, law assignment help, engineering assignment help etc more at a low price.

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing